Checkmate (2006-2008)
Iss # Published Issue InfoImg
13 June, 2007 Checkout, Part 1; Cover by Matthew Clark - 'Matt Clark'L
14 July, 2007 Checkout, Part 3; Cover by Matthew Clark - 'Matt Clark'L
15 August, 2007 Checkout, Part 5; Cover by Matthew Clark - 'Matt Clark'L